mobile

Informacje dotyczące kamienicy przy ul. Dahlbergha 5

Trzykondygnacyjna kamienica przy ul. Dahlbergha 5 została wybudowana w 1939 roku. Znajduje się w niej 9 lokali mieszkalnych oraz 4 lokale użytkowe. Do tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia, a postępowanie zwrotowe prowadziło ówczesne Biuro Gospodarki Nieruchomościami. W dniu 18.12.2006 r. Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o ustanowieniu użytkowania wieczystego na okres 99 lat na rzecz dwójki wnioskodawców. Miasto zachowało 4/12 udziału w tej nieruchomości. W czerwcu 2007 roku nieruchomość została przekazana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola na rzecz osób wskazanych w wydanej przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji.

Informacja prasowa
Informacje dotyczące kamienicy przy ul. Dahlbergha 5

Jeszcze w tym samy roku do Urzędu Dzielnicy Wola zaczęły docierać informacje od lokatorów budynku, którzy zgłaszali liczne uwagi i zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego sposobu zarządzania nieruchomością. Zarządca obiektu nie sprzątał klatek schodowych, nie regulował rachunków za prąd, swoimi zaniedbaniami doprowadził do niedrożności instalacji kanalizacyjnych oraz wentylacyjnych. Pilnej interwencji wymagał dach oraz siedlisko gołębi, które znajdowały się na strychu.

Urząd Dzielnicy Wola wielokrotnie wyrażali wobec zarządcy nieruchomości zastrzeżenia w związku ze złym stanem technicznym budynku przy ul. Dahlbergha 5 i sposobem jego zarządzania oraz wzywał do podjęcia działań naprawczych i remontowych. Niestety współwłaściciele nie wyrażali chęci współpracy. Negatywna ocena pracy zarządcy skłoniła władze Dzielnicy Wola do podjęcia kroków zmierzających do rozwiązania umowy z obecnym zarządcą i zawarcia umowy z innym podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami. Propozycja taka została skierowana do pozostałych współwłaścicieli budynku, lecz nie spotkała się z odzewem. W związku z tym w marcu 2017 r. m.st. Warszawa wystąpiło z wnioskiem do sądu o ustanowienie zarządcy przymusowego. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na czerwiec br.

Działania wobec nierzetelnego zarządcy były podejmowane już wcześniej. W 2013 r. ZGN Wola skierował wniosek do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej o cofnięcie licencji zarządcy. Postępowanie zostało jednak umorzone w związku z wejściem w życie ustawy likwidującej obowiązek posiadania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości.
W maju 2015 roku PINB wydał decyzję dotyczącą przeprowadzenia niezbędnych napraw, których celem byłoby poprawienie stanu technicznego budynku. Zgodnie z zapisami decyzji remont powinien obejmować dach, kominy, przewody spalinowe, zabezpieczenie poddasza przed dostępem ptaków, naprawę chodnika i tynków. Decyzję w sprawie tej nieruchomości wydał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który nakazał oczyszczenie poddasza budynku z ptasich odchodów i jego dezynfekcję. Pomimo licznych wezwań zarządca nie wykonał powyższych obowiązków. Ostatecznie ZGN Wola na własny koszt wykonał obowiązki wynikające z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zdaniem Urzędu Dzielnicy Wola zachodzą przesłanki, które pozwalają na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Podstawą do takiego twierdzenia jest niewywiązywanie się użytkowników wieczystych z obowiązku utrzymania nieruchomości we właściwym stanie technicznym. W związku z tym w lutym 2017 r. użytkownicy wieczyści zostali wezwani do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Wobec uzyskanej odmowy, Dzielnica przekazała sprawę do Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy celem skierowania jej do sądu. Decyzja w tej sprawie uzależniona jest od postanowień Komisji Weryfikacyjnej.

Urząd Dzielny Wola m.st. Warszawy zwrócił się również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z wnioskiem o uchylenie decyzji zwrotowej, a także skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przy wydawaniu decyzji zwrotowej.

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda