mobile

Łochowska 38 – Miasto wyjaśnia fakty


Nieruchomość przy ul. Łochowskiej 38 nie została wydana, nie został też podpisany akt notarialny. Miasto przez kilkanaście lat aktywnie poszukiwało właściciela nieruchomości. To sąd ustanowił kuratora dla Józefa Pawlaka. 

inf. pras.
TAGI
Łochowska 38 – Miasto wyjaśnia fakty

1. Nieruchomość warszawska położona przy ul. Łochowskiej 38 była zabudowana przed 1945 rokiem 4-kondygancyjnym budynkiem mieszkalnym.

 

2. Właścicielami nieruchomości byli: Józef Pawlak, Józef Sławomir Michalski, Halina Almakiewicz i Irena Rzeczycka.

 

3. Wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej został złożony w terminie.

 

4. Orzeczeniem administracyjnym z 1955 roku Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie odmówiło Józefowi Pawlakowi, Józefowi Sławomirowi Michalskiemu, Halinie Almakiewicz i Irenie Rzeczyckiej prawa własności czasowej do gruntu położonego przy ul. Łochowskiej 38.

 

5. 1990 rok – pismo Józefa Michalskiego i Haliny Almakiewicz informujące o staraniach o zwrot nieruchomości i niesprzedawanie mieszkań. 

 

6. 1999 rok Zarząd Nieruchomości Komunalnych Praga Północ informuje o niewykonywaniu remontów poza bieżącymi naprawami. 

 

7. Decyzją nr KOC/1452/Go/99 z dnia 05.04.2000 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie stwierdziło nieważność orzeczenia administracyjnego z dnia 02.09.1955 roku.

 

8. Poszukiwania Józefa Pawlaka i/lub następców prawnych:

- 1 września 2000 roku, Wydział Geodezji i Katastru Urzędu Gminy Warszawa-Centrum wystąpił z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych na nazwisko Pawlak Józef - zam. przy ul. Nowy Świat 24/34 w Warszawie (adres widniejący na wniosku dekretowym). W odpowiedzi uzyskano informację, że z podanymi personaliami w rejestrze Centralnego Biura Adresowego figuruje dużo osób, lecz żadna z nich nie zamieszkuje pod wskazanym adresem;

- 10 lipca 2001 roku wniosek Urzędu Gminy Warszawa Centrum o udostępnienie danych ze zbioru Centralnego Biura Adresowego w Warszawie – osoba poszukiwana Roman Pawlak syn Józefa zamieszkały w Warszawie przy ul. Łochowskiej 38 –odpowiedź „figuruje kilkadziesiąt osób lecz żadna z nich nie zamieszkuje pod wskazanym adresem”. 

- pismem z dnia 13 lipca 2001 roku ww. Wydział zwrócił się do USC w m. st. Warszawie z prośbą o przesłanie aktu zgonu Józefa Pawlaka – ostatnio zamieszkałego przy ul. Nowy Świat 24/34. W odpowiedzi na wzmiankowane pismo wskazano, iż „(…) nie można przesłać odpisu aktu zgonu Józefa Pawlaka, gdyż w kartotece dzielnic Mokotów, Ochota, Praga Południe i Żoliborz – Józefów Pawlaków figuruje ok. 30”, brak dodatkowych danych;

- pismem dnia 3 marca 2007 roku Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych wystąpił do Biura Administracyjno-Gospodarczego Urzędu m. st. Warszawy o zamieszczenie w dwóch gazetach ogłoszeń dotyczących poszukiwania spadkobierców Romana Pawlaka syna Józefa. Ogłoszenia te zostały opublikowane w „Rzeczpospolitej” i w stołecznym dodatku do „Gazety Wyborczej”, jednakże okazały się bezskuteczne;

- w czerwcu 2008 roku pełnomocnik uczestników postępowania, przesłał do wiadomości wydziału informację z MSWiA - Departament Centralnych Ewidencji Państwowych, dotyczącą Romana Pawlaka domniemanego syna Józefa;

- w dniu 1 lipca 1008 roku Wydział Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych wstąpił do ww. Romana Pawlaka z prośbą o przesłanie prawomocnego postanowienia spadkowego po ojcu – Józefie Pawlaku. W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Pan Roman Pawlak wyjaśnił, iż jego ojciec Józef nigdy nie był właścicielem nieruchomości w Warszawie;

- 11 września 2008 roku Wydział ponownie wystąpił do MSWiA o udostępnienie danych ze zbioru PESEL na nazwisko Pawlak Józef zam. w Warszawie przy ul. Wilczej 61 (adres zamieszkania widniejący w umowie kupna sprzedaży z dnia 19 marca 1942 roku – akt notarialny Nr rep. 705). Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA poinformowało, iż ww. osoba nie figuruje w zbiorach;

- 8 kwietnia 2011 r. pismo BGN skierowane do Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Praga Północ o przesłanie nakazów kwaterunkowych z lat 1945-1949 dla mieszkańców budynku przy ul. Łochowskiej 38 – brak Józefa Pawlaka Romana Pawlaka;
- 25 czerwca 2011 r. Wydział wystąpił do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy z prośbą o przesłanie kopii księgi meldunkowej budynku przy ul. Łochowskiej 38 – brak informacji o Józefie Pawlaku, nie odnaleziono też książki meldunkowej;

 

9. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia postanowieniem z 22 kwietnia 2009 roku ustanowił kuratora dla nieobecnego Józefa Pawlaka w osobie radcy Prawnego Zbigniewa Lichockiego celem reprezentowania go w postępowaniu administracyjnym przed BGN.

 

10. 9 grudnia 2011 roku (po 11 latach poszukiwań i po 2 latach od ustanowienia kuratora) wydanie decyzji reprywatyzacyjnej na rzecz Józefa Pawlaka (nieznanego z miejsca pobytu reprezentowanego przez radcę Prawnego Zbigniewa Lichockiego w udziale 3/6) oraz spadkobierców po drugim współwłaścicielu (Bogusławy R, Elżbiety A.-S. oraz Mariusza M.) Następstwo prawne ustalono na podstawie postanowień spadkowych wydanych przez sąd.

 

11. 2016 r. zgoda sądu na rozszerzenie kurateli dla Zbigniewa Lichockiego i zbycie nieruchomości po Józefie Pawlaku.

 

12. 27 września 2016 roku złożenie przez Biuro Prawne UM Warszawa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu przywłaszczenia prawa majątkowego przez radcę prawnego Zbigniewa Lichockiego pełniącego obowiązki kuratora.

 

13. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wszczęła śledztwo (sygn. PO I Ds.195.2016) ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na usiłowaniu przywłaszczenia prawa majątkowego przez radcę prawnego Zbigniewa L. pełniącego obowiązki kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu Józefa Pawlaka.

 

14. Wobec uzyskanych informacji o śmierci Józefa Pawlaka – strony postępowania, Biuro Spraw Dekretowych wystąpiło w dniu 15.12.2016 roku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 566/GK/DW/2011 z dnia 09.12.2011 roku, orzekającej o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Łochowskiej 38.

15. Biuro Spraw Dekretowych wystąpiło z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie III Wydział Rodzinny i Nieletnich o uchylenie kurateli dla Józefa Pawlaka. Kuratela została uchylona.

 

16. 25 maja 2017 roku informacja od Marii C. przekazującej skan postanowienia Sądu Grodzkiego w Warszawie z dnia 20.10.1949 r. o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po Józefie Pawlaku. Informacje zostały przekazane do SKO.

KOMENTARZE

aktualności

więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie Kobieta Dziecko

więcej z działu Zdrowie Kobieta Dziecko