mobile
REKLAMA

XII MAZOWIECKI MITYNG PŁYWACKI OLIMPIAD SPECJALNYCH

W piątek, 16 maja, na pływalni „Prawy Brzeg” (OSiR Praga-Północ, ul. Jagiellońska 7) odbędzie się XI Mazowiecki Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych.

TAGI
XII MAZOWIECKI MITYNG PŁYWACKI  OLIMPIAD SPECJALNYCH

W zawodach wystartują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które trenują na Mazowszu w klubach Olimpiad Specjalnych. Kluby działają przy zespołach szkół specjalnych, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz przy domach pomocy społecznej.

CEL IMPREZY

- Popularyzacja pływania jako dyscypliny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Olimpiadach Specjalnych.
- Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych w czasie treningów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2013 – 2014.
- Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie Mazowsza, integracja ze środowiskiem.

 

TERMIN: 15 maja 2015 roku (piątek)

 
MIEJSCE- Pływalnia Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 7

 

Każdy zawodnik może startować w dwóch konkurencjach, jednej sztafecie /wyjątek to konkurencje dla zawodników o najniższych możliwościach, którzy nie mogą brać udziału w sztafetach i mogą być zgłoszeni tylko w dwóch konkurencjach/.
Zawodnicy o najniższych możliwościach mogą startować wyłącznie w konkurencjach dla nich przeznaczonych /15m, 25m z asystą lub sprzętem pneumatycznym oraz 15 m, 25m styl dowolny/. Zawodnicy zgłoszeni do tych konkurencji, nie mogą brać udziału w sztafecie.
Zawodnicy o najniższych możliwościach zgłoszeni do konkurencji 15m chód po dnie będą rywalizować tylko w jednej konkurencji -  nie mogą być zgłoszeni do innych konkurencjach .
W konkurencjach dla osób o najniższym poziomie możliwości mogą uczestniczyć zawodnicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w przypadku współistniejących z upośledzeniem umysłowym upośledzeń fizycznych, wpływających w znacznym stopniu na obniżenie możliwości ruchowych zawodnika. Informacja ta o zaburzeniach narządu ruchu, musi być wpisana do książeczki sportowo lekarskiej zawodnika.

 

  ▪ Osoby z lekkim stopniem upośledzenia mogą startować jedynie w rywalizacji w konkurencjach dla nich przewidzianych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W XII Mazowieckim Mityngu Pływackim Olimpiad Specjalnych mogą brać udział zawodnicy, którzy systematycznie trenują pływanie i są zawodnikami Olimpiad Specjalnych.

 

Zawodnicy muszą w chwili rejestracji posiadać i przedstawić prawidłowo wypełnioną książeczkę sportowo lekarską zawodnika, ze zgodą lekarza na uprawianie pływania. Osoby z Zespołem Downa muszą podporządkować się wymaganiom dotyczącym badania niestabilności w stawie szczytowo obrotowym, aby uczestniczyć w pływaniu przy wykonywaniu skoku startowego i stylem motylkowym.

 

Miejsce zawodów: Kryta pływalnia Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 7, 6 torów, długość toru 25m, głębokość 140 cm- 180 cm,. Możliwe skoki – ze słupka. Chód po dnie odbędą się na basenie rekreacyjnym – głębokość 100 – 130 cm..

 

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawody będą odbywały się zgodnie z Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Special Olympics, wydanie 2005.  W zawodach zastosowane będą modyfikacje określone tym regulaminem.

Grupy sprawnościowe:

Zawodnicy zostaną podzieleni na maksymalnie 6 osobowe grupy sprawnościowe z uwzględnieniem kryterium płci, wieku i poziomu sprawności. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń w poszczególnych konkurencjach może dojść do łączenia grup z pominięciem kategorii płci i wieku w celu wyrównania poziomu sprawności.
Zawody pływackie  odbywać się będą w oparciu o kategorie wiekowe:

I) 8-11 lat,       II) 12-15 lat,   III) 16-21 lat, IV) 22 i powyżej.

kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Grupy sprawnościowe będą tworzone na podstawie zgłoszonych wyników.

W konkurencjach na dystansie 50 metrów i dłuższych różnica pomiędzy wynikiem zgłoszonym, a wynikiem uzyskanym w finale większa niż 15% może spowodować dyskwalifikację zawodnika

 W konkurencjach na dystansie 25 metrów i krótszych różnica pomiędzy wynikiem zgłoszonym, a wynikiem uzyskanym w finale większa niż 20% może spowodować dyskwalifikację zawodnika. Dotyczy to również sztafet 4 x 25 metrów

Przepisy, sprzęt:

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać odpowiedni, zgodny z przepisami strój.
Zawodnicy startujący w zawodach będą doprowadzani przez trenera do miejsca tworzenia grup i stąd pod opieką wolontariusza będą odprowadzani na miejsce startu. Dalej zawodnik będzie musiał samodzielnie przyjąć pozycję startową. Prosimy odpowiednio przygotować zawodników. Są możliwe 3 formy rozpoczęcia konkurencji: skok ze słupka startowego, skok z murka obok słupka, start z wody.  Informację o sposobie startu będzie umieszczona na listach startowych na podstawie wcześniejszych zgłoszeń przez trenera.
W stylu dowolnym dozwolona jest zmiana stylu w czasie pokonywania dystansu.
Jeśli zawodnik w czasie pokonywania dystansu zatrzyma się /stanie na dnie lub złapie się liny/ i nie będzie to miało wpływu na poprawę jego wyniku to nie będzie dyskwalifikowany. Jeśli jednak będzie odbijał się od dna lub podciągał na linie wówczas będzie zdyskwalifikowany.
Organizator nie zapewnia sprzętu pneumatycznego, każdy zawodnik musi posiadać własne wyposażenie. Nie jest możliwe używanie do tych konkurencji desek pływackich. Dozwolone jest używanie takiego sprzętu, który pozwala na swobodne poruszanie kończyn dolnych i górnych przez pływającego /np. rękawki, pas wypornościowy, kamizelka, rura, koło /.
W czasie zawodów będzie utworzona komisja sędziowska do oceny poprawności stylu zawodników i ew. dyskwalifikacji za styl niezgodny z przepisami dla danego stylu.
Konkurencja chód po dnie odbędzie się na basenie rekreacyjnym (głębokość 100 – 130 cm).  Pozostałe konkurencje odbędą się na dużym basenie (głębokość 140 cm – 180 cm)
Rozgrzewka przewidziana jest na dużym basenie

 

 

NAGRODY  Zgodnie z regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w zawodach będą wręczane medale /za miejsca 1-3/, wstążki za miejsca /4-6/. Zawodnik zdyskwalifikowany i zawodnik, który nie ukończy konkurencji bierze udział w Ceremonii Dekoracji i otrzyma wstążkę uczestnictwa.

 
PROGRAM  

 

09:00– 09:30 przyjazdy i rejestracja ekip,

09:30  – 09:45 Ceremonia Otwarcia Mityngu odprawa trenerów

09:45 – 10:00 Odprawa trenerów

09:45 – 10:15 Rozgrzewka

10:15 – 14:30 Zawody sportowe

14:30 – 14:45 Ceremonia Zamknięcia Mityngu

13:00– 15:30 obiad

15:30  –   wyjazdy ekip

 

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności
REKLAMA

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda