mobile
REKLAMA

Straż miejska zakłada blokady na koła

Po kilkunastu dniach obowiązywania płatnego parkowania na Ochocie (SPPN) skończyła się taryfa ulgowa. Straż Miejska wkroczyła do akcji i zakłada blokady na koła nieprawidłowo parkujących aut. Takie zdarzenia miały miejsce w obszarach ze znakami B-35 przy ul. Kaliskiej i Sękocińskiej.

Informacja prasowa
Straż miejska zakłada blokady na koła

Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce.

Sytuację, w której nieprawidłowo zaparkowany pojazd zostaje unieruchomiony przy użyciu blokady na koło, reguluje art. 130 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110). Zgodnie z nim:

- Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

- Pojazd unieruchamia Policja lub Straż Miejska.

Jeśli nieprawidłowo postawiony pojazd stwarza jednocześnie zagrożenie dla ruchu drogowego bądź uniemożliwia pieszym przechodzenie, służby mają prawo odholować pojazd na parking strzeżony – na koszt kierowcy. W takiej sytuacji konsekwencje są już znacznie poważniejsze (koszt samego odholowania w Warszawie to powyżej 500 PLN), gdyż odzyskanie go będzie się wiązało z koniecznością opłacenia odholowania i mandatem.

Zgodnie z art. 130 a ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym:

Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. C ustawy,
3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy,
5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy,

Przesłanką do zastosowania sankcji w postaci założenia blokady na koła jest jego zaparkowanie w niedozwolonym miejscu, w sytuacji gdy nie zagraża to bezpieczeństwu i nie utrudnia ruchu. Blokada może zostać założona jedynie przez organy wskazane w ustawie. Zgodnie z art. 130a ust. 9 kodeksu drogowego uprawnionymi do założenia blokady są: policja oraz straż miejska. Wskazane organy mogą również w takiej sytuacji nałożyć na sprawcę mandat w wysokości od 100 do 500 zł.

Nie warto więc ryzykować i narażać się na niepotrzebne wydatki, tym bardziej, że strażnicy miejscy zapowiadają czujność w temacie niedozwolonego parkowania.

Fot. UD Ochota

KOMENTARZE

aktualności

REKLAMA
więcej z działu aktualności

sport

więcej z działu sport

kultura i rozrywka

więcej z działu kultura i rozrywka

Drogi i Komunikacja

więcej z działu Drogi i Komunikacja

KONKURSY

więcej z działu KONKURSY

Sponsorowane

więcej z działu Sponsorowane

kulinaria

więcej z działu kulinaria

Zdrowie i Uroda

więcej z działu Zdrowie i Uroda